Algemene onderhoudsvoorwaarden Blusmiddelen

Algemene onderhoudsvoorwaarden Blusmiddelen van de besloten vennootschap Safety Company, inclusief Safety Company Friesland vanaf 01-01-2016 

Onder "Safety Company" wordt in deze algemene onderhoudsvoorwaarden verstaan "Safety Company B.V.". Safety Company is gecertificeerd naar de meeste actuele versie van het CCV-certificatieschema Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen (REOB). Deze certificering stelt Safety Company als zodanig in staat om kwalitatief en gerechtigd onderhoud in opdracht uit te voeren aan de volgende producten:

a. Draagbare en verrijdbare blustoestellen (overeenkomstig de normen NEN2559 en NEN2659).

b. Brandslanghaspels (overeenkomstig de norm NEN-EN 671-3).

1. Opdrachtgever verplicht zich op grond van onderhavige overeenkomst minimaal eenmaal jaarlijks, of zoveel vaker als contractueel is overeengekomen service of onderhoudswerkzaamheden door Safety Company te laten uitvoeren. De geadviseerde onderhoudsfrequenties zijn vastgelegd in de betreffende normen.

2. In alle gevallen geldt dat opdrachtgever Safety Company en werknemers van Safety Company te allen tijde op eerste verzoek toegang dient te verlenen voor het uitvoeren van aan Safety Company opgedragen (periodieke) werkzaamheden. De opdrachtgever is bekend met het feit dat Safety Company voor de uitvoering van deze werkzaamheden gebruik maakt van een mobiele werkplaats/service bus en dient hiervoor kosteloos een (parkeer)plaats, zo dicht mogelijk bij de werkzaamheden, vrij te houden, zodat de werkzaamheden ongehinderd en zo effectief mogelijk uitgevoerd kunnen worden.

3. Opdrachtgever stemt bovendien in met het, in het kader van interne dan wel externe toetsingen op de uitvoering van het onderhoud, verlenen van toegang aan leidinggevenden met betrekking tot het onderhoud of aan afgevaardigden namens een certificatie-instelling en/of accreditatie-instelling.

4. Indien producten of essentiële onderdelen van deze producten bij de controle niet meer voldoen aan de eisen die voor dat product gelden, wordt geadviseerd, na overeenstemming met de opdrachtgever of diens gemachtigde, over te gaan tot desgewenst vervangen of herstellen. Voor nieuw te leveren producten gelden de algemene leveringsvoorwaarden.

5. Alleen onderhouden brandblusmiddelen en noodverlichting, welke aan alle product- en onderhoudseisen voldoen, zullen na onderhoud worden voorzien van een ingeknipt onderhoudsetiket. Producten welke niet meer aan de eisen van het onderhoud voldoen worden gekenmerkt als voorgeschreven volgens de regeling.

6. Van het (digitale) onderhoudsrapport dat door de servicemonteur van Safety Company zal worden opgemaakt ontvangt de opdrachtgever een kopie. Het onderhoudsrapport zal door de opdrachtgever of diens gemachtigde voor akkoord worden getekend.

7. Op basis van de op het onderhoudsrapport vermelde gegevens zal Safety Company aan opdrachtgever de desbetreffende kosten per factuur in rekening brengen. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Prijzen in EUR, exclusief BTW.

8. Safety Company wijst bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen elke aansprakelijkheid af. Safety Company behoudt zich voorts het recht voor om bij het uitblijven van betalingen door opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn tot enige vergoeding van schade ontstaan door de opschorting en/of ontbinding.

9. Tenzij de opdrachtgever onweerlegbaar bewijs levert, dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid of nalatigheid van de uitvoerende of leidinggevende medewerkers van Safety Company, wijst Safety Company nadrukkelijk alle gevolgschade, van de aan Safety Company door opdrachtgever in onderhoud gegeven installaties en toestellen, van de hand.

10. Alle aansprakelijkheid neergelegd bij Safety Company voor gebreken in de door haar te verrichten onderhoudswerkzaamheden, waaronder het niet tijdig verrichten van het onderhoud, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade en schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van medewerkers van Safety Company, is uitgesloten.

11. Indien bij uitvoering van de controles en/of reparatiewerkzaamheden (water)schade mocht ontstaan als gevolg van verborgen (installatie-)gebreken of van ondeugdelijke staat van leidingen en/of koppelingen, dan kan Safety Company noch direct noch indirect hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

12. Met inachtneming van het vorenstaande vrijwaart de opdrachtgever Safety Company tegen alle aanspraken van derden ter zake.

13. Tenzij in de overeenkomst zelf uitdrukkelijk anders is bepaald, worden overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten en bijbehorende goederen door Safety Company aangegaan voor een periode van tenminste 12 maanden. Na afloop van deze overeengekomen looptijd, wordt de overeenkomst steeds van rechtswege voortgezet voor een periode van 12 maanden, tenzij de opdrachtgever de overeenkomst opzegt. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden tegen het einde van de (verlengde) looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 2 kalendermaanden. Opzeggingen dienen te allen tijde schriftelijk te geschieden en gelden pas na ontvangst en bevestiging door Safety Company.

14. Safety Company behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen in geval van gebleken nalatigheid in het nakomen van (gedeelten) van de overeenkomst of betalingsverplichtingen.

15. Op deze overeenkomst zijn tevens de algemene leveringsvoorwaarden van Safety Company, van toepassing tenzij die bepalingen strijdig en/of evident niet van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen Safety Company en opdrachtgever. Waar in de algemene leveringsvoorwaarden sprake is van serviceovereenkomst dient daaronder mede te worden verstaan: “onderhoudsovereenkomst”.

16. Waar in artikel 11 van de algemene leveringsvoorwaarden de bewoording “installatie” is gebruikt, dient daaronder eveneens te worden verstaan draagbare en verrijdbare blusapparatuur, haspels en alle andere apparatuur of producten die in de onderhoudsovereenkomst zijn opgenomen.

Deze website gebruikt cookies

Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Door verder te gaan op onze website gaat u akkoord met onze cookie policy en het plaatsen van eventuele cookies.