Veiligheidscheck

Wilt u gebruik maken van de veiligheidscheck voor uw bedrijf? Vul dan de onderstaande vragenlijst in en dan nemen wij contact met u op voor een afspraak.

U dient iedere vraag  het formulier te beantwoorden door één van de beschikbare antwoorden te selecteren.


Risico’s
#1 Is er een Risico-inventarisatie en -Evaluatie verricht en is deze actueel?
#2 Zijn alle risico’s in de RI&E opgenomen
#3 Is er een overzicht van de restrisico’s die altijd blijven bestaan, waarbij kans is op brand, ongeval of een ontruiming
#4 Is er een overzicht van de personen die als BHV’ers zijn aangewezen
#5 Is er een overzicht van de opleidingen die de BHV’ers hebben gevolgd?
BHV organisatie:
#6 Is het aantal BHV’ers afgestemd op de risico’s
#7 Is het aantal aanwezige personen bekend? (Medewerkers en overige aanwezigen) in zowel dag, avond als nacht situatie
#8 Zijn er regelmatig veel minder zelfredzame personen aanwezig?
#9 Zijn er in uw bedrijf gevaarlijke stoffen opgeslagen?
#10 Is het bedrijf goed bereikbaar voor externe hulpdiensten?
#11 Sluit het aantal BHV’ers aan bij de restrisico’s binnen uw bedrijf?
BHV taken:
#12 Is de opleiding en geoefendheid van de BHV afgestemd op de risico’s binnen uw bedrijf?
#13 Kan binnen een paar minuten na de melding een beginnende brand worden bestreden?
#14 Kan binnen een paar minuten na de melding worden begonnen met het verlenen van eerste hulp?
#15 Is afgesproken wie externe hulpverleningsdiensten alarmeert?
#16 Is bij de BHV bekend waar zich eventuele bijzondere gevaren bevinden ten behoeve van de brandweer?
#17 Weten BHV’ers waar de niet zelfredzame personen zich bevinden?
Voorlichting aan personeel:
#18 Zijn medewerkers voorgelicht over wat te doen bij een incident?
#19 Zijn er op strategische plaatsen instructiekaarten voor personeel en bezoekers opgehangen met instructie wat te doen bij brand of ongeval?
#20 Is bij de werknemers bekend wie de BHV’ers zijn?
#21 Zijn medewerkers op de hoogte van de taken van de BHV?
#22 Weten medewerkers dat ze bij een incident de instructies van de BHV’ers dienen te volgen?
#23 Hebben allee medewerkers inzicht in het ontruimingsplan?
Instructiekaarten en plattegronden:
#24 Zijn op voldoende plaatsen in uw bedrijf of instelling plattegronden aangebracht?
#25 Zijn op voldoende plaatsen in uw bedrijf of instelling instructiekaarten aangebracht?
#26 Is er een ontruimingsplan volgens NEN 8112 aanwezig ?
Zijn de volgende zaken duidelijk op plattegrond aangegeven:
#27 Brandmeldinstallatie
#28 Vluchtwegen en nooduitgangen
#29 Verzamelplaats buiten gebouw
#30 Handbrandmelders
#31 Plaats en soort blusmiddelen
#32 Eerste hulpmiddelen
#33 Hoofd ingang brandweer
Oefeningen:
#34 Wordt er regelmatig een ontruimingsoefening georganiseerd in uw bedrijf?
#35 Vindt er na afloop een evaluatie plaats?
#36 Worden alle medewerkers op de hoogte gebracht van deze evaluatie?
#37 Worden bij de evaluatie geconstateerde tekortkomingen opgelost?
#38 Worden de evaluaties van de oefeningen schriftelijk vastgelegd?
BHV plan:
#39 Is er een BHV plan opgesteld?
#40 Zijn alle medewerkers op de hoogte van dit BHV plan?
#41 Wordt het BHV plan jaarlijks up-to-date gemaakt?
BHV materialen en voorziening:
#42 Zijn er voldoende blusmiddelen in uw bedrijf aanwezig?
#43 Zijn de blusmiddelen van het juiste type voor uw bedrijf?
#44 Zijn alle blusmiddelen altijd duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar
#45 Worden alle blusmiddelen jaarlijks gekeurd?
#46 Is de EHBO koffer duidelijk zichtbaar en bereikbaar
#47 Wordt de inhoud van de EHBO koffer regelmatig gecontroleerd?
#48 Is er voldoende goedfunctioneerde rookdetectie?
Alarmering:
#49 Weten alle personen in uw bedrijf waar een incident moeten worden gemeld?
#50 Is er een protocol voor het alarmeren van de BHV
Vluchtwegen een nooduitgangen:
#51 Zijn er voldoende nooduitgangen en vluchtwegen aanwezig?
#52 Zijn de nooduitgangen en vluchtwegen altijd vrij van obstakels?
#53 Gaan de nooddeuren naar buiten toe open?
#54 Zijn nooduitgangen door één handeling te openen?
#55 Zijn de vluchtwegen en nooduitgangen voorzien van goede en verlichte richtingsbordjes
#56 Zijn de vluchtwegen voorzien van noodverlichting?